Ma'naviyatdan testlar

Ma’naviyat-test savollari

I-bosqich

1. O‘zbekiston Respublikasi Mustaqillik deklaratsiyasi qachon qabul qilingan?

A.1990 yil 26 mart

B.1991 yil 31 avgust

V.1990 yil 20 iyun

G.1992 yil 8 dekabr

2.Prezident so‘zining ma’nosi nima?

A.Oldinda o‘tiruvchi

B.Minbarda gapiruvchi

V.Respublika rahbari

G.Majlis boshqaruvchi

3.Ma’naviyat so‘zining ma’nosi nima?

A.Fikrlash

B.Ma’ni, tushunmoq

V.Tafakkur rivoji

G.Ma’ni, ma’no

4.O‘zbekiston Respublikasi Davlat mathiyasi mualliflari…

A. A.Oripov, M.Liviev

B. A.Oripov,M.Burhonov

V.E.Vohidov, M.Burhonov

G.M.Burhonov, M.Liviev

5.Parlament so‘zining ma’nosi – bu…

A.Gapirmoq

B.So‘zlamoq

V.Fikrlash

G.To‘g‘ri javob yo‘q

6.O‘z.Res.Prezidenti I.Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asari nashrdan chiqqan yil?

A.1991 yil

B.2009 yil

V.2008 yil

G.2006 yil

O‘zbekiston Respublikasida nechta partiya mavjud?
A.3 ta

B.4 ta

V.2 ta

G. 5 ta

8.A.Temur davlatining bosh shiori bu…

A.Kuch – bilim va tafakkurda

B. Kuch – murosa va adolatda

V. Kuch – birlashgan ittifoqda

G. Kuch – adolatda

9.Ma’naviyatni shakllantiradigan mezonlardan biri – bu…

A.Kichik biznes va tadbirkorlik

B.Oila

V.Oilaviy biznes

G.Partiyalar uyushmasi

10.O‘zbekiston Respublikasi Davlat bayrog‘i qabul qilingan sana?

A.1991 yil 1 oktyabr

B.1992 yil 8 dekabr

V.1991 yil 18 noyabr

G.1993 yil 4 yanvar

O‘z.Res.Prezidenti I.Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asari necha bobdan iborat?
A.4 bobdan

B. 5 bobdan

V. 3 bobdan

G. 6 bobdan

12.Fikrga qarshi fikr, g‘oyaga qarshi g‘oya, jaholatga qarshi…….. bilan kurashiladi

A.Tadbirkorlik

B.Haqiqat

V.Adolat

G.Ma’rifat

13.Davlatimizning oliy mukofoti bu …

A.Mehnat shuhrati ordeni

B.O‘zbekiston Qahramoni

V.1 darajali sog‘lom avlod ordeni

G.Barcha javoblar to‘g‘ri

14 Ma’naviyatga ta’rif bering…

A.Insonning ruhan poklanish, qalban ulg‘ayishiga chorlaydigan kuch

B.Ongida ezgu fikrlarni jamlash

V.Ijtimoiy qarashlar majmui

G.Faqat qalbinigina o‘zgartira oladigan kuch

15.Markaziy Osiyo xalqlarining ilk yozma manbasi?

A.O‘rxun-Enasoy yozuvi

B.Temur tuzuklari

V.Avesto

G.Behustun qoyasi yozuvlari

16.Toshkent – Islom madaniyati poytaxti deb e’lon qilgan tashkilot?

A.YuNeSKO

B.BMT

V.yeHXT

G.AYSeSKO

17.yevropada Al-Fraganus nomini olgan alloma?

A.A.Nasr Forobiy

B.A.R.Beruniy

V.A.Ali ibn Sino

G.A.Farg‘oniy

18.Shahrisabzdagi A.Temur siymosini yaratgan haykaltarosh?

A.M.Nabiev

B.I.Jabborov

V.B.Jalolov

G.R.Choriev

19.Ma’naviyatni shakllantiradigan mezonlardan biri bu — …

A.Faqat erkin fikrlash

B.Dunyoqarashni kengaytirish

V.Xalq og‘zaki ijodi

G.Barcha javoblar to‘g‘ri

20.AYSeSKO tomonidan Toshkent nechanchi yilda Islom madaniyati poytaxti deb e’lon qilindi?

A.2007 yil

B.2009 yil

V.2010 yil

G.2011 yil

21.Sharqda Shayx-ul rais nomi bilan ataluvchi alloma?

A.A.Farg‘oniy

B.A.Temur

V.A.R.Beruniy

G.To‘g‘ri javob yo‘q

22.Arab grammatikasini mukammal ishlab chiqqan buyuk siymo?

A.At-Termiziy

B.M.Zamahshariy

V.Imom al-Buxoriy

G.B.Naqshband

O‘z.Res.Prezidenti I.Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asarining 1-bobi qanday nomlanadi?
A.Ma’naviyat – insonning ulg‘ayish va kuch-qudrat manbaidir

B. Mustaqillik – ma’naviy tiklanish va yuksalish

V.Ma’naviyatga tahdid – o‘zligimiz va kelajagimizga tahdid

G.Vatanimiz taraqqiyotining mustahkam poydevori

“Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati — ” ushbu jumlalardan keyingi jumlalarni davom ettiring…
A.Adolat sotsial demokratik partiyasi

B.O‘zbekiston liberal demokratik partiyasi

V. “Kamolot” Yo.I.H.

G. O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi

25.Demokratiya so‘zining lug‘aviy ma’nosi?

A.Xalq vakili

B.Xalq so‘zi

V.Xalq hokimiyati

G.Xalq birlashmasi

26.O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi necha bo‘limdan iborat?

A. 4 bo‘limdan

B. 7 bo‘limdan

V. 26 bo‘limdan

G. 6 bo‘limdan

27.Astronomik jadval tuzgan buyuk alloma?

A.M.Ulug‘bek

B.M.Qoshg‘ariy

V.A.R.Beruniy

G.G‘.Jamshid

28.Ma’naviyatni tushunish, anglash uchun avvalo ……. tushunish kerak

A.Borliqni

B.Insonni

V.Hayotni

G.Tabiatni

29.Avestoda keltirilgan triadani keltiring

A.Ezgu fikr

B.Ezgu so‘z

V.Ezgu amal

G.Barcha javoblar to‘g‘ri

A.Temur davlatining Konstitutsiyasi qanday nomlangan?
A.Yaso

B.Temur tuzuklari

V.Qonunlar to‘plami

G.Zafarnoma

31.O‘zbekiston Respublikasi siyosiy partiyalaridan birining nomini ko‘rsating

A.Fidokorlar

B.Vatan taraqqiyoti

V.Milliy tiklanish

G.Osiyo ramzi

32.2012 yil qanday nomlangan?

A.Obod turmush yili

B.Qishloq taraqqiyoti va farovonligi

V.Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik

G.To‘g‘ri javob yo‘q

33.Ibn Sinoga atab haykal o‘rnatilgan shahar?

A.Belgiya

B.Litva

V.Moskva

G.Qohira

34.Oila yili deb e’lon qilingan yil?

A.1999 yil

B.2000 yil

V.1998 yil

G.2012 yil

35.Davlatchiligimiz tarixida birinchi marta Konstitutsiyaga kiritilgan tushuncha?

A.Fuqarolik

B.Vazirlar Mahkamasi

V.Shaxsning huquq va burchlari

G.Mahalla

Jumlalarni to‘ldiring “Kuchli davlatdan — ….. ”
A.Kuchli jamiyat sari

B.Kuchli iqtisod sari

V.Kuchli islohot sari

G.Kuchli bilim sari

“Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat — falokat” so‘zlarining muallifi?
A.M.Behbudiy

B.A.Avloniy

V.A.Fitrat

G.A.Qodiriy

38.Kadrlar tayyorlash milliy Dasturi qachon qabul qilingan?

A.1996 yil avgust

B.1997 yil dekabr

V.1997 yil avgust

G. 1999 yil sentyabr

“Agar bizning qudratimizga shubha qilgudek bo‘lsangiz, biz qurdirgan imoratlarni ko‘ring” so‘zlari yozilgan me’moriy inshoat?
A.Shohi Zinda

B.Go‘ri Amir

V.Bibixonim masjidi

G.Oqsaroy

40.Milliy istiqlol mafkurasining bosh g‘oyasi bu — …

A.Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot

B.Komil inson

V.Millatlararo totuvlik

G.Ijtimoiy hamkorlik

Jumlalarni to‘ldiring “O‘z tarixini bilmaydigan, kechagi kunini unutgan millatning ……. yo‘q”
A.Taraqqiyoti

B.Kelajagi

V.O‘tmishi

G.Islohotlari

42.O‘zbekiston Respublikasi Davlat Mustaqilligi qachon e’lon yilingan?

A.1990 yil 20 iyun

B. 1990 yil 26 mart

V.1991 yil 31 avgust

G.1991 yil 1 sentyabr

“Biz kim mulki Turon amiri Turkistonmiz, biz kim millatlarning eng qadimi va eng ulug‘i turkning bosh bo‘g‘inimiz” szo‘larining muallifi?
A.I.Karimov

B.M.Ulug‘bek

V.A.Fitrat

G.A.Temur

44.O‘z.Res.Prezidenti I.Karimov tomonidan ishlab chiqilgan model qanday nomlanadi?

A.Taraqqiyotning o‘zbek modeli

B.Yapon modeli

V.Osiyo modeli

G.Markaziy Osiyo modeli

45.O‘zbekiston Respublikasi qachon BMTga a’zo bo‘ldi?

A.1991 yil 5 dekabr

B.1992 yil 2 mart

V.1993 yil 21 oktyabr

G.1994 yil 1 iyun

Al jome’ as-sahih asarining muallifi kim?
A.At-Termiziy

B.A.G‘ijduvoniy

V.Al-Buxoriy

G.B.Marg‘inoniy

47.Amerikalik fan tarixchisi Sarton XI asrni qanday asr deb ta’riflaydi?

A.Ibn Sino asri

B.A.Farg‘oniy asri

V.Beruniy asri

G.Al-Buxoriy asri

Dunyo miqyosida “Meditsina”, “Sog‘lom turmush tarzi” tushunchalarining fundamental asosi bo‘lib xizmat qilgan asar?
A.Hisob al-Hind

B.Zidis

V.Sunani Termiziy

G.Tib qonunlari

A.Navoiyning yirik falsafiy asari bu — …
A.Mahbub-ul qulub

B.Xazoinul maoniy

V.Xamsa

G.Tuyuqlar

“Sharq Rafaeli” nomini olgan buyuk rassom?
A.M.Muzahhib

B.K.Behzod

V.M.Naqqosh

G.Qosimali

Aqidaparastlik nima?
A. Qoidalarga dalilsiz va isbotsiz ishonish

B.Ko‘r-ko‘rona ishonish

V.O‘zgarmas tushuncha va qarashlarga asoslangan tafakkur uslubi

G. Barcha javoblar to‘g‘ri

52.BMT qachon tuzilgan?

A.1945 yil

B. 1955 yil

V. 1965 yil

G. 1992 yil

53.Z.M.Boburning yirik memuar asari?

A.Xumoyunnoma

B.Zafarnoma
V.Boburnoma

G.Shayboniynoma

54.Buyuk ipak yo‘li bu — …

A.Asosiy tranzit yo‘l

B.Faqat iqtisodiy boradagi yo‘l

V.Siyosiy yo‘l

G.Sharq va G‘arbni bog‘lovchi diplomatik, savdo va madaniy-ilmiy yo‘l

55.Geopolitika so‘zining ma’nosi nima?

A. yer va umumiylik

B. yer va tashqi siyosat

V. yer va davlatni boshqarish san’ati

G. Tabiat va davlatni boshqarish san’ati

56.Gimn so‘zining ma’nosi nima?

A. Madhiya, maqtov ashulasi

B. Madhiya, jangovarlik qo‘shig‘i

V. Madhiya, vatan haqida ashula

G. Madhiya, mehnat qo‘shig‘i

“Islom” so‘zining ma’nosi bu — …
A. Qiroat bilan o‘qish

B. Itoat etish, bo‘ysinish

V. Ozodalik

G. Toat ibodat

58.Mo‘g‘ullarga qarshi kurashgan Xorazmshohlar saltanatining vakili?

A.Temur Malik

B.Maxmud Torobiy

V.Jaloliddin Manguberdi

G.To‘g‘ri javob yo‘q

59.O‘z.Res.Oliy Majlisi palatasidan biri?

A.Partiya fraksiyasi

B. Ekologik harakat

V. Ijtimoiy harakat

G. Senat

O‘zbekistonda “to‘rtinchi hokimiyat” deb tan olingan hokimiyat turi?
A.Ommaviy axborot vositalari

B.Qonunchilik palatasi

V.Vazirlar Mahkamasi

G.Sud tizimi

II bosqich

1.O‘z.Res.Prezidenti I.Karimovning “O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida” asari qaysi davrlarni o‘z ichiga oladi?

A.1989-1992 yillar

B.1989-1990 yillar

V.1989-1991 yillar

G.1990-1992 yillar

2.Toshkent shahridagi V.I.Lenin nomidagi maydonni Mustaqillik maydoni deb qayta nomlash to‘g‘risidagi Prezident farmoni qachon imzolangan?

A.1990 yil 24 mart

B.1990 yil 20 iyun

V.1991 yil 31 avgust

G.1991 yil 5 sentyabr

3.Konstitutsiya so‘zining ma’nosi nima?

A.Tuzilish

B.Gapirmoq

V.Imkoniyat

G.To‘g‘ri javob yo‘q

O‘z.Res.Prezidenti I.Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asarining 2-bobi qanday nomlanadi?
A.Ma’naviyat – insonning ulg‘ayish va kuch-qudrat manbaidir

B. Mustaqillik – ma’naviy tiklanish va yuksalish

V.Ma’naviyatga tahdid – o‘zligimiz va kelajagimizga tahdid

G.Vatanimiz taraqqiyotining mustahkam poydevori

5.Globallashuv nima?

A.Iqtisodiyotning barqaror o‘sishi

B.Milliy g‘oyaga ehtiyojning ortishi

V.Hayot sur’atlarining beqiyos darajada tezlashuvi

G. Hayot sur’atlarining beqiyos darajada sekinlashuvi

6.O‘zbekistonda Prezidentlik instituti qachon joriy qilingan?

A.1990 yil 20 iyun

B. 1990 yil 5 fevral

V. 1990 yil 18 mart

G. 1990 yil 24 mart

7.O‘zbekiston Respublikasi milliy valyutasi qachon muomalaga kiritilgan?

A.1991 yil

B.1992yil

V.1993 yil

G.1994 yil

8.Toshkent tibbiyot akademiyasi qachon tashkil topgan?

A.2005 yil

B.2006 yil

V.2007 yil

G.2008 yil

9.Taraqqiyotning o‘zbek modeliga xos 5 ta tamoyildan bittasini ko‘rsating

A.Siyosiy partiyalar sonining ortishi

B.Kuchli ijtimoiy himoya

V.Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish

G.Ommaviy axborot vositalari nufuzini oshirish

“O‘zbekistonda ona va bola salomatligini muhofaza qilishning milliy modeli: “Sog‘lom ona-sog‘lom bola” xalqaro simpoziumi ochilishi sanasi?
A.2011 yil 5 oktyabr

B. 2011 yil 17 oktyabr

V. 2011 yil 26 noyabr

G. 2012 yil 17 fevral

11.O‘zbekistonda OAV xodimlari bayrami nishonlanadiygan kun?

A.5 may

B.1 iyun

V.8 iyul

G.27 iyun

Mirzo Ulug‘bekka atab haykal o‘rnatilgan shahar?
A.Belgiya

B.Litva

V.Moskva

G.Qohira

“Diling Ollohda, qo‘ling mehnatda bo‘lsin”hikmatining muallifi
A.Imom Moturidiy

B.Imom al-Buxoriy

V.Bahouddin Naqshband

G.At-Termiziy

14.Sharqda ikkinchi muallim unvoniga ega alloma?

A. A.R.Beruniy

B. Ibn Sino

V. A.Farg‘oniy

G. A.N.Forobiy

15.O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi necha bobdan iborat?

A. 26 bobdan

B. 27 bobdan

V. 28 bobdan

G. 29 bobdan

Milliy istiqlol mafkurasining asosiy g‘oyalaridan biri?
A.Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot

B.Komil inson

V.Millatlararo totuvlik

G. B,V javoblar to‘g‘ri

Ma’naviyatni shakllantiradigan mezonlardan biri bu — …
A.Faqat erkin fikrlash

B.Dunyoqarashni kengaytirish

V.Ta’lim-tarbiya tizimi

G.Barcha javoblar to‘g‘ri

O‘zbek tiliga Davlat tili maqomi berilgan sana?
A.1989 yil 21 oktyabr

B.1989 yil 8 dekabr

V.1990 yil 24 mart

G. 1991 yil 31 avgust

O‘zbekiston Respublikasi Davlat mathiyasi qachon qabul qilingan?
A. 1998 yil 1 sentyabr

B. 1992 yil 10 dekabr

V. 1992 yil 8 dekabr

G. 1991 yil 18 noyabr

Jumlalarni to‘ldiring “Islohot islohot uchun emas, islohot ….. uchun”
A.Davlat

B.Jamiyat

V.Inson

G.Iqtisod

21.2008 yil qanday nomlangan?

A.Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili

B.Qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili

V.Yoshlar yili

G.Sihat salomatlik yili

Mamlakatimizda davlat byudjetining necha foizi ijtimoiy sohalarga ajratiladi?
A.45 %

B.50 %

V.55%

G.60 %

23.Xavfsizlikka solinayotgan tahdidlardan biri?

A.Ekologik muammolar

B.Iqtisodiy beqarorlik

V.Partiyalar sonining kamayishi

G.Yalpi ichki mahsulot foizining tushishi

O‘z.Res.Prezidenti I.Karimovning “Yuksak salohiyatli avlodni tarbiyalash – eng muqaddas maqsad” mavzusidagi ma’ruzasi qachon bo‘lgan?
A. 2011 yil 26 noyabr

B. 2012 yil 17 fevral

V. 2012 yil 9 may

G.2013 yil 21 mart

25.1991 yildan buyon ayollarning umr ko‘rishi necha yoshga uzaytirishga erishdik?

A. 67 yoshga

B. 73 yoshga

V. 75 yoshga

G. 78 yoshga

Yurtimizda Qatag‘on qurbonlarini yod etish kuni?
A. 1 sentyabr

B. 9 may

V. 8 dekabr

G. 31 avgust

Nechanchi yilda Shahidlar xotirasi xiyoboni tashkil etilgan?
A.2000 yilda

B. 2001 yilda

V. 2002 yilda

G. 2003 yilda

28.Bugungi kunda yadro poligonlaridan ham ko‘proq kuchga ega bu — …

A.Siyosiy poligonlar

B. Mafkura poligonlari

V.Ilmiy poligonlar

G.To‘g‘ri javob yo‘q

“Ommaviy madaniyat”ga xos xususiyat?
A.Ma’naviy bo‘shliq

B.Siyosiy qoloqlik

V.Ma’naviy va axloqiy tubanlik

G.Ilmiy kashfiyotlarning kamligi

Milliy istiqlol mafkurasining asosiy g‘oyalaridan biri?
A.Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot

B. Tarixiy xotira

V.Intellektual salohiyat

G. Yurt tinchligi

Ahmad Farg‘oniyga atab haykal o‘rnatilgan shahar?
A.Belgiya

B.Litva

V.Moskva

G.Qohira

“El-yurt tayanchi” monumenti o‘rnatilgan shahar?
A.Samarqand

B.Qarshi

V.Farg‘ona

G.Urganch

33.Sharq uyg‘onish davri (renessans) qaysi asrlarni o‘z ichiga oladi?

A.VIII asr

B.VII-VIII asrlar

V.IX-XII asrlar

G.XII-XIII asrlar

Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish konsepsiyasiga muvofiq nechta sohani demokratlashtirish nazarda tutilgan?
A. 2 ta

B. 4 ta

V. 5 ta

G. 6 ta

Samarqand shahrida o‘tkaziladigan xalqaro musiqa festivali nomi?
A. Sharq taronalari

B. Mumtoz ohanglar

V. Sharq g‘azalxonligi

G. Samarqand navolari

Xavfsizlikka solinayotgan tahdidlardan biri?
A.Buyuk davlatchilik shovinizmi va agressiv millatchilik

B.Iqtisodiy beqarorlik

V.Partiyalar sonining kamayishi

G.Yalpi ichki mahsulot foizining tushishi

“Kuch – bilim va tafakkurda” ibratli so‘zlarining muallifi?
A. A.Temur

B. I.Karimov

V. M.Behbudiy

G. A.Avloniy

38.Eng buyuk jasorat bu — …

A. Sarkardalik

B. Ishbilarmonlik

V. Ma’naviy jasorat

G. Ilmiy jasorat

Fan, ta’lim, madaniyat va sport ishlaridagi yutuqlari uchun mamlakatimiz qizlariga beriladigan davlat mukofoti?
A. Nihol

B. O‘zbekiston iftixori

V. A.Navoiy

G. Zulfiya

O‘z.Res.Prezidenti I.Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asarining 3-bobi qanday nomlanadi?
A.Ma’naviyat – insonning ulg‘ayish va kuch-qudrat manbaidir

B. Mustaqillik – ma’naviy tiklanish va yuksalish

V.Ma’naviyatga tahdid – o‘zligimiz va kelajagimizga tahdid

G.Vatanimiz taraqqiyotining mustahkam poydevori

Jumlalarni to‘ldiring “Yuksak ma’naviyat — ….”
A. Barqaror kuch

B. Rivojlantiruvchi kuch

V. Yuksaklikka chorlovchi kuch

G. yengilmas kuch

Milliy musiqamiz durdonasi “Shashmaqom”ni tiklagan ustoz san’atkor?
A. Yunus Rajabiy

B. Munojat Yo‘lchieva

V. Mutal Burhonov

G. Mustafo Bafoev

43.Inson qalbiga yo‘l avvalo ….. boshlanadi

A. Mehnatdan

B.Ta’lim tarbiyadan

V.Mahalladan

G.Do‘stlar davrasidan

44.Umumxalq bayrami sifatida nishonalanadigan kasbiy bayram?

A.Shifokorlar kuni

B.Quruvchilar kuni

V. O‘qituvchilar va murabbiylar kuni

G. Vatan himoyachilari kuni

“Adabiyot yashasa – millat yashaydi” so‘zlarining muallifi?
A. I.Karimov

B. A.Fitrat

V. A.Navoiy

G. A.Cho‘lpon

A.Temurning shaxsiy tabibi bo‘lgan shaxsni bilasizmi?
A. Mavlono Fazlulloh Tabriziy

B. Mavlono Shamsiddin Odam

V.Mavlono Farrux

G.Nizomiddin Sheroziy

47.Xattotlik qanday san’at?

A. Naqsh tushirish

B. Husnixat

V. Ganchkorlik

G. Misgarlik

48.Samarqand shahridagi Registon maydonida M.Ulug‘bek madrasasidan tashqari qanday nomdagi inshoatlar mavjud?

A.Baroqxon madrasasi

B. Jome masjidi va Go‘ri Amir

V.Sherdor va Tillakori madrasalari

G.Sherdor va Baroqxon madrasalari

49.A.Temur va Temuriylar davri mashhur tarixchisi?

A. A bu Bakr Narshaxiy

B. Maxmud Zamahshariy

V. Abul Xasan Bayhaqiy

G. Sharafuddin Ali Yazdiy

Taraqqiyotning o‘zbek modeliga xos 5 ta tamoyildan bittasini ko‘rsating
A.Siyosiy partiyalar sonining ortishi

B.Davlat bosh islohotchi

V.Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish

G.Ommaviy axborot vositalari nufuzini oshirish

Senat so‘zining ma’nosi nima?
A. Yoshi ulug‘, tajribali

B. Siyosiy tizim

V. Mashvarat va kengash

G. Qonun chiqaruvchi

O‘zbekiston Respublikasi qachon YuNeSKOga a’zo bo‘lgan?
A.1991 yil

B.1992 yil

V.1993 yil

G.1994 yil

53.Hozirgi O‘zbekiston o‘rta asrlarda qanday nom bilan atalgan?

A.Turonizamin

B. Turkiston

V. Xorazm

G.Movaraunnahr

O‘zbek xalqi qaysi asrdan boshlab “O‘zbek”degan nomni oldi?
A. XVI asrdan

B. XII asrdan

V. XVIII asrdan

G. XIV asrdan

55.Qur’oni karim nechta suradan iborat?

A. 113 ta suradan

B. 114 ta suradan

V. 115 ta suradan

G. 116 ta suradan

56.G‘oya nima?

A.Siyosatga chorlaydigan o‘y

B. Tadbirkorlikni rivojlantiradigan maqsad

V. Faqat amaliyot

G. Amaliy harakatga chorlaydigan fikr, maqsad

O‘z.Res.Prezidenti I.Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asarining 4-bobi qanday nomlanadi?
A.Ma’naviyat – insonning ulg‘ayish va kuch-qudrat manbaidir

B. Mustaqillik – ma’naviy tiklanish va yuksalish

V.Ma’naviyatga tahdid – o‘zligimiz va kelajagimizga tahdid

G.Vatanimiz taraqqiyotining mustahkam poydevori

58.Mentalitet so‘zi lotinchadan tarjima qilinganda qanday ma’noni bildiradi?

A.Aql, idrok

B.Tafakkur

V.Salohiyat

G.Erkinlik

59.Mafkura nima?

A. Xalqning tafakkuri

B. Jamiyatdagi fikrlar, g‘oyalar, qarashlar majmui

V. Siyosiy partiyalar harakati

G. Xalqning siyosiy madaniyati va faolligi demakdir

60.Madaniyat nima?

A.Kishilarning borliqni, tabiatni o‘zgartirish jarayoni

B. Xalq yaratgan moddiy va ma’naviy boyliklar

V.Boyliklarni qayta tiklash va rivojlantirish yo‘llari, uslublari majmui

G. Barcha javoblar to‘g‘ri

About the author

Ulug'bek Safarov

1 Comment

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Imtixon tayyorlanvotudim ma’naviyatdan testlarizni javobini tashavorilisizmi

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.